Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ

Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ

Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ ​ Obecně platí, že zadávací řízení může být zrušeno pouze ze zákonem stanovených důvodů. Zrušení, jakožto jeden ze způsobů ukončení zadávacích řízení je primárně upraveno v § 127 a 128 zákona č. 134/2016 Sb.,...
Spravedlivý důvod v kontextu předsmluvní odpovědnosti

Spravedlivý důvod v kontextu předsmluvní odpovědnosti

Spravedlivý důvod v kontextu předsmluvní odpovědnosti ​ Dojde-li k ukončení jednání o smlouvě ve chvíli, kdy bylo její uzavření vysoce pravděpodobné, může spravedlivý důvod sehrát klíčovou roli při uplatňování nároku na náhradu škody. Právní úprava...
Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování

Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování

Malé a střední podniky – úskalí v jejich posuzování   ​ Veřejná podpora je primárně regulována na komunitární úrovni, přičemž základem je úprava čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. V rámci detailní úpravy pravidel veřejné podpory je pak výrazně...
Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ

Elektronický podpis při zadávání veřejných zakázek

Elektronický podpis při zadávání veřejných zakázek ​ Při zadávání veřejných zakázek ať již v zadávacím řízení či mimo něj, např. v rámci veřejných zakázek malého rozsahu, se zadavatelé i dodavatelé v podstatě každodenně setkávají s problematikou...