Některé problematické aspekty zadávací lhůty

Některé problematické aspekty zadávací lhůty

Některé problematické aspekty zadávací lhůty ​ Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací lhůta dle stávající právní úpravy s sebou přináší několik problematických aspektů, některým z nich se...
Přímý účinek zadávacích směrnic

Přímý účinek zadávacích směrnic

Přímý účinek zadávacích směrnic Obecně o směrnicích platí, že jsou: „závazné pro každý stát, kterému jsou určeny, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům“[1] Z této definice je...
Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby  2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení

Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby 2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení

​ Právní možnosti řešení vlivu nepříznivých klimatických podmínek na průběh realizace výstavby 2. díl – smlouvy o dílo uzavírané v rámci zadávacích řízení V prvním díle článku jsme se zabývali obecně pojmem nepříznivých klimatických podmínek...
Je možné nevypořádat námitky podané v listinné podobě?

Je možné nevypořádat námitky podané v listinné podobě?

Je možné nevypořádat námitky podané v listinné podobě? ​ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) v § 211 odst. 3 stanovuje veřejným zadavatelům povinnost vést veškerou písemnou...
Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?

Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek?

Nevymáhání smluvní pokuty jako změna zadávacích podmínek? Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může dojít za předpokladu, že je taková změna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...