Praha

Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Telefon: +420 222 866 555

Brno

Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno – Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351

Ostrava

Bukovanského 30
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503

Praha

Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha
Telefon: +420 222 866 555

Brno

Jana Babáka 2733/11,
612 00 Brno-Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351

Ostrava

Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503

Kdo jsme

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v mnoha oblastech práva. Nejvýznamněji se zaměřujeme na oblast veřejného investování se specializací na zadávání veřejných zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv, na veřejnou podporu a fondy EU.

Specializovaný právní tým MT Legal realizoval pro své klienty v dané oblasti nespočet zadávacích řízení s celkovou hodnotou v řádech stovek miliard korun.

Aktuality

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. dali opakovaně důvěru naší advokátní kanceláři a pověřili ji administrací zadávacího řízení k realizaci projektu Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice.
číst více
Praktické postřehy z realizace nabídkových řízení

Praktické postřehy z realizace nabídkových řízení

Nabídkové řízení dle § 10 a násl. zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se používá zejména při výběru dopravce pro poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou, nejsou-li splněny podmínky pro přímé zadání.
číst více

Služby

Veřejné zakázky
 • specializovaný právní tým MT Legal realizoval pro své klienty v dané oblasti již několik stovek zadávacích řízení s celkovou hodnotou v řádech stovek miliard korun
 • v oblasti veřejných zakázek poskytuje komplexní právní služby zahrnující zejména zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora
 • poskytuje rovněž služby spočívající v realizaci a komplexní administraci zadávacích řízení včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace, právní audity (due diligence) realizovaných zadávacích řízení, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem i školicí a metodickou činnost v oblasti veřejných zakázek
 • podílí se na implementaci nových trendů v oblasti zadávání veřejných zakázek – např. hodnocení ve vazbě na metodu Best Value Approach, realizace stavebních veřejných zakázek s využitím podmínek FIDIC, zavádění nových systémů zadávání (např. systém referenčního či pilotního zadavatele) či institutů k zefektivnění výstavby (např. možnosti bonusů dodavatelům) atp.
 • poskytuje podporu v oblasti elektronizace zadávacích řízení a centralizovaných nákupů.
Koncese, PPP projekty
 • v této oblasti zajišťuje díky svým dlouhodobým zkušenostem zadavatelům právní podporu v nejširším slova smyslu
 • právní podpora v oblasti koncesí a PPP projektů spočívá zejména ve zpracování koncepcí a analýz vhodných modelů realizace PPP projektů (včetně koncesních projektů), zpracování koncesní a veškeré smluvní dokumentace či komplexní realizace vlastního koncesního (zadávacího) řízení, např. na infrastrukturní projekty.
Veřejná podpora
 • veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti veřejného investování
 • klientům poskytuje služby spočívající v poradenské a konzultační činnosti z hlediska práva veřejné podpory či souvisejících služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI), návrzích vhodných řešení včetně přípravy smluvní dokumentace dle pravidel EU; současně je MT Legal schopna zastoupit klienta při jednáních a řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.
IT/ICT
 • pro tuto specifickou oblast disponuje MT Legal týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti v dané oblasti
 • součástí právních služeb v dané oblasti je komplexní řešení právní problematiky pořizování SW a HW, stejně tak i správa a údržba rozsáhlých počítačových sítí, implementace SW aplikací, výstavba a provoz datových center, kompletní či částečný outsourcing ICT se zohledněním ostatních právních aspektů (např. pracovněprávních, ochrany práv duševního vlastnictví se zaměřením na právo autorské apod.), právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů nebo právní služby spojené s provozem datových schránek.
Energetika
 • MT Legal se specializuje na poradenství v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
 • v několika projektech pomáhá zadavatelům veřejných zakázek ve spojení se stálými odborně-technickými partnery při realizaci projektů EPC (Energetických služeb se smluvně zaručenou úsporou) směřujících ke zvyšování energetické účinnosti, v rámci kterých je klientům poskytováno komplexní odborné poradenství ve formě technické i právní podpory.
Provozní smlouvy ve vodohospodářství
 • problematika provozních smluv ve vodohospodářství představuje specifickou agendu, která se průřezově týká mnoha odvětví;
 • podstatou služeb poskytovaných MT Legal jsou úpravy existujících smluv, jakož i zpracování nových provozních smluv mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury (obce, municipální společnosti) a provozovateli této infrastruktury tak, aby smlouvy splňovaly zejména požadavky tzv. nejlepší mezinárodní praxe. To je jedna ze zásadních podmínek pro čerpání finančních prostředků na obnovu této infrastruktury z Fondu soudržnosti a Operačního programu Životní prostředí
 • v této oblasti spolupracuje MT Legal s osvědčenými ekonomickými a technickými poradci a díky tomu nabízí v odvětví vodohospodářství komplexní služby.
Dopravní obslužnost
 • zajišťování dopravní obslužnosti kombinuje problematiku zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, resp. služeb obecného hospodářského zájmu a dopravního práva;
 • MT Legal poskytuje poradenství ve vztahu jak k veřejné autobusové, tak železniční dopravě a může tak díky osvědčeným partnerům z technické a ekonomické oblasti nabídnout komplexní služby v této oblasti; v daném segmentu kancelář úspěšně právně podpořila desítky projektů na zajištění dopravní obslužnosti v hodnotě desítek miliard Kč.
Korporátní a závazkové právo
 • právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré záležitosti týkající se korporátního práva, od zvolení vhodného typu společnosti a jejího založení přes komplexní správu korporátních záležitostí, až po likvidaci obchodních společností
 • v záležitostech závazkového práva jde o komplexní poradenství při tuzemských i mezinárodních transakcích, a to od navržení optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace, až po asistenci při zajišťování plnění povinností smluvních stran
 • poskytuje právní poradenství v jednotlivých oblastech nového občanského zákoníku.
Horní právo a právo životního prostředí
 • právní poradenství v oblasti povrchového dobývání (horní zákon, zákon o hornické činnosti, zákon o geologických pracích, zákon o nakládání s těžebním odpadem)
 • poradenství v oblasti práva životního prostředí (např. zákon o ochraně přírody a krajiny) a týkající se působnosti dalších právních předpisů (např. procesy EIA)
 • zastupování klientů ve správních a soudních řízeních s vazbou na ochranu a využívání nerostného bohatství (např. v souvislosti s vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů)
 • právní analýzy v oblasti báňské legislativy, práva životního prostředí a dotčených oblastí správního práva

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com