Praha

Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Telefon: +420 222 866 555

Brno

Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno – Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351

Ostrava

Bukovanského 30
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503

Praha

Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha
Telefon: +420 222 866 555

Brno

Jana Babáka 2733/11,
612 00 Brno-Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351

Ostrava

Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
Telefon: +420 596 629 503

Kdo jsme

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v mnoha oblastech práva. Nejvýznamněji se zaměřujeme na oblast veřejného investování se specializací na zadávání veřejných zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv, na veřejnou podporu a fondy EU.

Specializovaný právní tým MT Legal realizoval pro své klienty v dané oblasti nespočet zadávacích řízení s celkovou hodnotou v řádech stovek miliard korun.

Aktuality

Právník roku 2022

Právník roku 2022

Gratulujeme Mgr. Tomáši Machurkovi k získání titulu Právník roku 2022 v kategorii Správní právo v rámci prestižní celojustiční soutěže pořádané již 17. rokem Českou advokátní komorou a epravo.cz, a.s. To, co je Oscar pro profesionály ve filmovém světě, to je cena sv. Yva pro právníky.
číst více
Některá omezení aplikace zásad odpovědného zadávání

Některá omezení aplikace zásad odpovědného zadávání

Zásady odpovědného zadávání (dále jen „ZOVZ“) byly do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) začleněny novelou zákona č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, s účinností od 1. 1. 2021.
číst více
Neplnění poddodavatele jako vyšší moc (?)

Neplnění poddodavatele jako vyšší moc (?)

Jestliže smluvní strana poruší povinnost ze smlouvy, může se povinnosti k náhradě za takové porušení smlouvy zprostit, jestliže prokáže, že na její straně působila překážka splňující požadavky stanovené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
číst více

Služby

Veřejné zakázky
 • specializovaný právní tým MT Legal realizoval pro své klienty v dané oblasti již několik stovek zadávacích řízení s celkovou hodnotou v řádech stovek miliard korun
 • v oblasti veřejných zakázek poskytuje komplexní právní služby zahrnující zejména zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora
 • poskytuje rovněž služby spočívající v realizaci a komplexní administraci zadávacích řízení včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace, právní audity (due diligence) realizovaných zadávacích řízení, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem i školicí a metodickou činnost v oblasti veřejných zakázek
 • podílí se na implementaci nových trendů v oblasti zadávání veřejných zakázek – např. hodnocení ve vazbě na metodu Best Value Approach, realizace stavebních veřejných zakázek s využitím podmínek FIDIC, zavádění nových systémů zadávání (např. systém referenčního či pilotního zadavatele) či institutů k zefektivnění výstavby (např. možnosti bonusů dodavatelům) atp.
 • poskytuje podporu v oblasti elektronizace zadávacích řízení a centralizovaných nákupů.
Koncese, PPP projekty
 • v této oblasti zajišťuje díky svým dlouhodobým zkušenostem zadavatelům právní podporu v nejširším slova smyslu
 • právní podpora v oblasti koncesí a PPP projektů spočívá zejména ve zpracování koncepcí a analýz vhodných modelů realizace PPP projektů (včetně koncesních projektů), zpracování koncesní a veškeré smluvní dokumentace či komplexní realizace vlastního koncesního (zadávacího) řízení, např. na infrastrukturní projekty.
Veřejná podpora
 • veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti veřejného investování
 • klientům poskytuje služby spočívající v poradenské a konzultační činnosti z hlediska práva veřejné podpory či souvisejících služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI), návrzích vhodných řešení včetně přípravy smluvní dokumentace dle pravidel EU; současně je MT Legal schopna zastoupit klienta při jednáních a řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.
IT/ICT
 • pro tuto specifickou oblast disponuje MT Legal týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti v dané oblasti
 • součástí právních služeb v dané oblasti je komplexní řešení právní problematiky pořizování SW a HW, stejně tak i správa a údržba rozsáhlých počítačových sítí, implementace SW aplikací, výstavba a provoz datových center, kompletní či částečný outsourcing ICT se zohledněním ostatních právních aspektů (např. pracovněprávních, ochrany práv duševního vlastnictví se zaměřením na právo autorské apod.), právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů nebo právní služby spojené s provozem datových schránek.
Energetika
 • MT Legal se specializuje na poradenství v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
 • v několika projektech pomáhá zadavatelům veřejných zakázek ve spojení se stálými odborně-technickými partnery při realizaci projektů EPC (Energetických služeb se smluvně zaručenou úsporou) směřujících ke zvyšování energetické účinnosti, v rámci kterých je klientům poskytováno komplexní odborné poradenství ve formě technické i právní podpory.
Provozní smlouvy ve vodohospodářství
 • problematika provozních smluv ve vodohospodářství představuje specifickou agendu, která se průřezově týká mnoha odvětví;
 • podstatou služeb poskytovaných MT Legal jsou úpravy existujících smluv, jakož i zpracování nových provozních smluv mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury (obce, municipální společnosti) a provozovateli této infrastruktury tak, aby smlouvy splňovaly zejména požadavky tzv. nejlepší mezinárodní praxe. To je jedna ze zásadních podmínek pro čerpání finančních prostředků na obnovu této infrastruktury z Fondu soudržnosti a Operačního programu Životní prostředí
 • v této oblasti spolupracuje MT Legal s osvědčenými ekonomickými a technickými poradci a díky tomu nabízí v odvětví vodohospodářství komplexní služby.
Dopravní obslužnost
 • zajišťování dopravní obslužnosti kombinuje problematiku zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, resp. služeb obecného hospodářského zájmu a dopravního práva;
 • MT Legal poskytuje poradenství ve vztahu jak k veřejné autobusové, tak železniční dopravě a může tak díky osvědčeným partnerům z technické a ekonomické oblasti nabídnout komplexní služby v této oblasti; v daném segmentu kancelář úspěšně právně podpořila desítky projektů na zajištění dopravní obslužnosti v hodnotě desítek miliard Kč.
Korporátní a závazkové právo
 • právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré záležitosti týkající se korporátního práva, od zvolení vhodného typu společnosti a jejího založení přes komplexní správu korporátních záležitostí, až po likvidaci obchodních společností
 • v záležitostech závazkového práva jde o komplexní poradenství při tuzemských i mezinárodních transakcích, a to od navržení optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace, až po asistenci při zajišťování plnění povinností smluvních stran
 • poskytuje právní poradenství v jednotlivých oblastech nového občanského zákoníku.
Horní právo a právo životního prostředí
 • právní poradenství v oblasti povrchového dobývání (horní zákon, zákon o hornické činnosti, zákon o geologických pracích, zákon o nakládání s těžebním odpadem)
 • poradenství v oblasti práva životního prostředí (např. zákon o ochraně přírody a krajiny) a týkající se působnosti dalších právních předpisů (např. procesy EIA)
 • zastupování klientů ve správních a soudních řízeních s vazbou na ochranu a využívání nerostného bohatství (např. v souvislosti s vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů)
 • právní analýzy v oblasti báňské legislativy, práva životního prostředí a dotčených oblastí správního práva

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com