Souhlas se zásadami zpracování osobních údajů

MT Legal informuje, že zpracovává osobní údaje subjektů:

 • během komunikace se subjekty údajů;
 • během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli;
 • při plnění právních povinností MT Legal a
 • jež jsou nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů MT Legal.

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů je MT Legal v postavení správce.

MT Legal nepředává osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani je nepoužívá k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů práva uvedená v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů v MT Legal.

Zásady zpracování osobních údajů v MT Legal

 

Při zpracování osobních údajů subjektů údajů postupuje MT Legal vždy v souladu s níže uvedenými zásadami vyplývajícími ze čl. 5 GDPR:

 • zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou vždy MT Legal zpracovávány na základě platného právního titulu, korektně a transparentním způsobem – tj. v rozsahu a za účely uvedenými v tomto informačním dokumentu;
 • zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou MT Legal shromažďovány a zpracovávány výhradně pro určité, v tomto informačním dokumentu výslovně vyjádřené legitimní účely, osobní údaje nejsou MT Legal zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • zásada minimalizace zpracovávaných osobních údajů – MT Legal zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • zásada přesnosti zpracovávaných osobních údajů – MT Legal zpracovává osobní údaje v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě, MT Legal realizuje rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • zásada omezení doby uložení a zpracování osobních údajů – osobní údaje jsou MT Legal uloženy a zpracovány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány;
 • zásada integrity a důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů – MT Legal zpracovává osobní údaje způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • zaměstnanci, spolupracující advokáti a jednatelé MT Legal se při zpracování osobních údajů řídí pravidly a postupy stanovenými v interní směrnici o ochraně osobních údajů včetně bezpečnostních opatření zavedených k ochraně osobních údajů.

Uplatnění práv subjektů údajů u MT Legal

 

Subjekty údajů mohou u MT Legal za podmínek stanovených čl. 15 až 22 GDPR uplatnit ve vztahu k jejich zpracovávaným osobním údajům následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Právo na přístup představuje právo subjektu údajů na poskytnutí následujících informací od MT Legal: (a) zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, (b) za jakým účelem, (c) jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, (d) zda jsou jeho osobní údaje předávány jiným příjemcům, (e) po jakou dobu jsou jeho osobní údaje zpracovávány, (f) informace o jeho právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Současně má možnost získání kopie zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Právo na opravu zahrnuje právo subjektu údajů žádat po MT Legal opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

Právo na výmaz zahrnuje právo subjektu údajů žádat po MT Legal výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě absence platného právního titulu pro jejich zpracování. Subjekt údajů nemá právo požadovat po MT Legal výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě, že má MT Legal platný právní titul pro jejich zpracování (tj. zejména po dobu, kdy je MT Legal oprávněna ke zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovených právním řádem).

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na omezení zpracování zahrnuje právo subjektu údajů požádat MT Legal o omezení rozsahu zpracování osobních údajů v následujících případech: (a) subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů – zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí; (b) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů požaduje pouze omezení zpracování; (c) MT Legal již osobní údaje potřebuje pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, do doby jejího vypořádání.

 • Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů

Právo na přenositelnost zahrnuje právo subjektu údajů požadovat po MT Legal zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání jinému správci (jiné advokátní kanceláři, případně právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy nebo souhlas subjektu údajů a je prováděno MT Legal prostřednictvím inf. systému (automatizovaně).

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku je subjekt údajů oprávněn v případech, kdy je zpracování jeho osobních údajů MT Legal realizováno na základě právního titulu oprávněné zájmy správce nebo za účelem přímého marketingu. MT Legal není po podání námitek oprávněn osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo neprokáže nezbytnost jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Výše uvedená práva je třeba vždy uplatnit u správce osobních údajů, vůči MT Legal tak není možné uplatňovat uvedená práva v případech, kdy je pro daný účel zpracování pouze v postavení zpracovatele (např. pro osobní údaje zpracovávané při administraci veřejné zakázky pro klienty).

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u MT Legal v písemné listinné formě s úředně ověřeným podpisem na adrese Jana Babáka 2733/11, PSČ 612 00, Brno – Královo Pole, v elektronické formě prostřednictvím elektronické zprávy s uznávaným el. podpisem doručené na e-mailovou adresu info@mt-legal.com nebo prostřednictvím datové schránky ID: mrzn3bp.

MT Legal tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů ze strany MT Legal bylo porušeno GDPR.

MT Legal tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů MT Legal v rozporu s GDPR.

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej