PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI DLE ČLÁNKU 13 GDPR A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V MT LEGAL

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 60014 (dále jen „MT Legal“) v rámci své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje.

Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů je pro MT Legal prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuje proto MT Legal náležitou pozornost. Z uvedeného důvodu v tomto dokumentu informuje subjekty údajů o realizovaných zpracováních osobních údajů, o zásadách zpracování osobních údajů dodržovaných v MT Legal a o jejich právech v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů MT Legal. MT Legal je pro většinu účelů zpracovávaní osobních údajů v postavení správce osobních údajů. Pouze výjimečně je MT Legal v postavení zpracovatele osobních údajů (např. administrace zadávacích řízení více viz oddíl administrace).

MT Legal zpracovává osobní údaje pouze na základě a v rozsahu dovoleném nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy, jakož i dalšími předpisy, kterými je MT Legal vázáno.

Plnění informační povinnosti

MT Legal tímto plní vůči subjektům údajů informační povinnost dle čl. 13 GDPR. MT Legal zpracovává při výkonu své podnikatelské činnosti osobní údaje za následujícími účely:

1. Zpracování osobních údajů dodavatelů a jejich kontaktních osob

MT Legal zpracovává osobní údaje dodavatelů (z řad fyzických osob) a jejich kontaktních osob, za účelem plnění povinností vyplývajících pro MT Legal ze smluv uzavřených s dodavateli. Právním titulem pro zpracování osobních údajů dodavatelů a kontaktních osob je plnění smlouvy. Při zpracování osobních údajů těchto osob je MT Legal v postavení správce.

MT Legal zpracovává následující kategorie osobních údajů dodavatelů z řad fyzických osob: jméno a příjmení (název), sídlo, korespondenční adresa, IČO, DIČ, bankovní účet, odměna,
e-mailová adresa, telefonní číslo, předmět smlouvy a výkaz činnosti. MT Legal zpracovává následující kategorie osobních údajů kontaktních osob dodavatelů: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, prac. pozice osoby u dodavatele.

MT Legal zpřístupňuje osobní údaje dodavatelů a jejich kontaktních osob svým dalším dodavatelům, kteří jsou provozovateli IT systémů MT Legal, poskytovateli účetních služeb či obdobných služeb nezbytných pro zajištění provozu MT Legal v souladu s právními předpisy, a to v souladu s pravidly GDPR na základě smlouvy o Smlouvy o zpracování osobních údajů
a ochraně osobních údajů. Osobní údaje dodavatelů z řad advokátů nebo jiných poradců, kteří plní v rámci určité zakázky postavení poddodavatele, mohou být předány klientům nebo dalším osobám, pokud je takové předání nezbytné k naplnění účelu smlouvy s dodavatelem. MT Legal nepředává osobní údaje dodavatelů a jejich kontaktních osob do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

MT Legal zpracovává osobní údaje dodavatelů a kontaktních osob po dobu trvání smluvního vztahu s dodavatelem a následně zpravidla 3 roky po jeho skončení (lhůta odpovídá obecné promlčecí době), pokud se nejedná o případy vyjmenované dále. V případě, že je pro zpracování některých osobních údajů stanovena právními předpisy lhůta delší (např. předpisy o advokacii pro uchování spisu, daňovými předpisy pro uchování daňových dokladů), jsou tyto osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy; např. z důvodu zajištění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který vyžaduje archivaci vybraných dokumentů po dobu 5 let.

MT Legal nepoužije zpracovávané osobní údaje k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

2. Zpracování osobních údajů klientů za účelem poskytování právních služeb

MT Legal zpracovává osobní údaje klientů (z řad fyzických osob) a jejich kontaktních osob, za účelem plnění povinností vyplývajících pro MT Legal ze smluv o poskytování právních služeb uzavřených s klienty. Právním titulem pro zpracování osobních údajů klientů a kontaktních osob je plnění smlouvy. Při zpracování osobních údajů těchto osob je MT Legal v postavení správce.

MT Legal zpracovává následující kategorie osobních údajů klientů z řad fyzických osob: jméno a příjmení (název), sídlo, korespondenční adresa, IČO, DIČ, bankovní účet, odměna, e-mailová adresa, telefonní číslo, veškeré informace relevantní pro poskytování klientem požadované právní služby. MT Legal zpracovává následující kategorie osobních údajů kontaktních osob klientů: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, prac. pozice u klienta.

MT Legal zpřístupňuje osobní údaje klientů a jejich kontaktních osob svým dalším dodavatelům, kteří jsou provozovateli IT systémů MT Legal, a to v souladu s pravidly GDPR na základě smlouvy o Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o ochraně osobních údajů.

MT Legal může poskytnout osobní údaje klientů a jejich kontaktních osob svým poddodavatelům z řad advokátů a dalším poradcům (zejména ekonomickým nebo technickým), to pouze po předchozím souhlasu klienta. MT Legal může poskytnout osobní údaje klientů orgánům veřejné moci, pokud je to nezbytné pro poskytnutí požadované právní služby (typicky soudům nebo správním orgánům).

MT Legal nepředává osobní údaje klientů a jejich kontaktních osob do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Výjimkou je případ, kdy je to nezbytné v souvislosti s poskytováním požadované právní služby.

MT Legal zpracovává osobní údaje klientů a jejich kontaktních osob po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o č. 85/1996 Sb., advokacii, ve znění pozdějších předpisů a daňovými, účetními či dalšími předpisy (např.  zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Pokud není pro určité osobní údaje stanovena právními předpisy žádná lhůta, zpracovává MT Legal osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a následně ještě 3 roky po jeho skončení (lhůta odpovídá obecné promlčecí době).

MT Legal nepoužije zpracovávané osobní údaje k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

3. Zpracování osobních údajů klientů za účelem marketingu

MT Legal dále zpracovává osobní údaje stávajících a bývalých klientů a jejich kontaktních osob za účelem realizace svých marketingových aktivit (zasílání newsletterů, aktualit a nabídek). Právním titulem pro zpracování osobních údajů za účelem marketingových aktivit je oprávněný zájem MT Legal ve smyslu bodu 47 preambule ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za splnění podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování osobních údajů těchto osob je MT Legal v postavení správce.

MT Legal zpracovává za účelem realizace marketingových aktivit následující osobní údaje klientů: jméno a příjmení (název), e-mailová adresa, telefonní číslo, a následující osobní údaje jejich kontaktních osob: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, prac. pozice u klienta.

MT Legal zpracovává tyto osobní údaje za účelem marketingových aktivit do okamžiku oznámení klienta, že nemá o zasílání marketingových sdělení zájem, resp. žádá o výmaz osobních údajů zpracovávaných pro tento účel.

MT Legal nepředává osobní údaje klientů a jejich kontaktních osob zpracovávané za tímto účelem do třetí země nebo mezinárodní organizaci, ani je nepoužívá k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

4. Zpracování osobních údajů potenciálních klientů za účelem marketingu

MT Legal zpracovává osobní údaje potenciálních klientů (tedy klientů, kteří nejsou a nebyli v minulosti klienty MT Legal) za účelem marketingových aktivit (zasílání newsletterů, aktualit a nabídek) na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů za tímto účelem (pokud byli prvotně osloveni MT Legal), nebo na základě svého oprávněného zájmu (pokud prvotně oslovil klient MT Legal se zájmem o budoucí spolupráci). Při zpracování osobních údajů těchto osob je MT Legal v postavení správce.

MT Legal zpracovává za účelem realizace marketingových aktivit následující osobní údaje potenciálních klientů: jméno a příjmení (název), e-mailová adresa, telefonní číslo, a následující osobní údaje jejich kontaktních osob: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, prac. pozice u klienta.

MT Legal zpracovává tyto osobní údaje za účelem marketingových aktivit do okamžiku odvolání souhlasu klientem nebo oznámení klienta, že nemá o zasílání marketingových sdělení zájem, resp. žádá o výmaz zpracovávaných osobních údajů.

MT Legal nepředává osobní údaje klientů a jejich kontaktních osob žádnému příjemci, ani je nepoužívá k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

5. Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem poskytováním právní služby klientovi

MT Legal zpracovává osobní údaje třetích osob, jestliže je toto zpracování nezbytné pro poskytování služeb klientovi. Jedná o osoby, jejichž osobní údaje jsou uvedeny ve spisovém materiálu vedeném MT Legal ve věcech jednotlivých klientů (typicky další účastníci soudního nebo správního řízení, kterého je klient MT Legal účastníkem nebo účastníci a členové realizačních týmů v zadávacím řízení veřejné zakázky, které MT Legal administruje). Při zpracování osobních údajů těchto osob je MT Legal v postavení správce (ve většině případů) nebo zpracovatele (v případě administrace zadávacích řízení veřejných zakázek). Právním titulem MT Legal pro realizaci těchto zpracování je její oprávněný zájem, resp. se jedná
o kategorii osobních údajů, které nebyly zpravidla získané od subjektu údajů ve smyslu čl. 14 GDPR, přičemž MT Legal svědčí výjimka dle čl. 14 odst. 5 písm. d) s ohledem na povinnost mlčenlivosti.

MT Legal zpracovává osobní údaje těchto osob v rozsahu nezbytném pro poskytování právní služby klientovi. MT Legal zpracovává osobní údaje těchto osob po dobu poskytování právní služby klientovi v dané věci, vždy však nejméně po dobu stanovenou právními předpisy (zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů). MT Legal nepředává osobní údaje těchto třetích osob žádnému příjemci, ledaže je to nezbytné v souvislosti s poskytováním právní služby klientovi (např. mohou být poskytnuty soudu nebo jinému orgánů veřejné moci), MT Legal nepoužívá tyto osobní údaje k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

6. Pořizování kamerového záznamu

MT Legal pořizuje kamerové záznamy svých vybraných kancelářských prostor za účelem zajištění ochrany svého majetku a bezpečnosti osob. Veškeré kamerami snímané prostory MT Legal jsou označeny. Dotčeným osobám jsou ve snímaných prostorech dostupné bližší informace k ochraně osobních údajů. MT Legal takto zachycuje podobu fyzických osob vstupujících a odcházejících z prostor MT Legal. MT Legal je ve vztahu ke kamerovým záznamům v postavení správce. Právním titulem pro pořizování kamerových záznamů je oprávněný zájem MT Legal (na zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob).

Kamerové záznamy mohou být MT Legal v odůvodněných případech předány orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům (pro účely vedení přestupkového řízení), pojišťovnám (jako součást řešení pojistné události) nebo jiným obdobným subjektům, pokud to odpovídá účelu pořízení kamerového záznamu. Kamerové záznamy jsou uchovávány nejvýše po dobu
5 kalendářních dní, v případech řešení incidentu pak po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich pořízení. Po uplynutí uvedené doby je záznam nenávratně vymazán.

7. Zpracování osobních údajů uchazečů o práci

MT Legal zpracovává osobní údaje uchazečů o práci, kteří se přihlásili do výběrového řízení na určitou pracovní pozici, a zaslali svůj životopis, popř. související dokumenty. MT Legal zpracovává jejich osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení uchazeče, e-mail, telefonní číslo
a další informace obsažené v zaslaném životopisu, popř. souvisejících dokumentech (např. motivační dopis). Právním titulem pro zpracování osobních údajů uchazeče o práci je plnění smlouvy zahrnující také fázi předsmluvního jednání. Při zpracování osobních údajů uchazečů
o práci je MT Legal v postavení správce.

MT Legal zpracovává osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení na určitou pozici, která je uchazečem poptávána. Po skončení výběrového řízení MT Legal osobní údaje vymaže, ledaže uchazeč poskytl souhlas s dalším zpracováním osobních údajů.

MT Legal nepředává osobní údaje uchazečů žádnému příjemci, ani je nepoužívá k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Zásady zpracování osobních údajů v MT Legal

Při zpracování osobních údajů subjektů údajů postupuje MT Legal vždy v souladu s níže uvedenými zásadami vyplývajícími ze čl. 5 GDPR:

 • zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou vždy MT Legal zpracovávány na základě platného právního titulu, korektně a transparentním způsobem – tj. v rozsahu a za účely uvedenými v tomto informačním dokumentu;
 • zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou MT Legal shromažďovány a zpracovávány výhradně pro určité, v tomto informačním dokumentu výslovně vyjádřené legitimní účely, osobní údaje nejsou MT Legal zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • zásada minimalizace zpracovávaných osobních údajů – MT Legal zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • zásada přesnosti a aktuálnosti zpracovávaných osobních údajů – MT Legal zpracovává osobní údaje v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě, MT Legal realizuje rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • zásada omezení doby uložení a zpracování osobních údajů – osobní údaje jsou MT Legal uloženy a zpracovány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány;
 • zásada integrity a důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů – MT Legal zpracovává osobní údaje způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • zaměstnanci, spolupracující advokáti a jednatelé MT Legal se při zpracování osobních údajů řídí pravidly a postupy stanovenými v interní směrnici o ochraně osobních údajů včetně bezpečnostních opatření zavedených k ochraně osobních údajů.

Uplatnění práv subjektů údajů u MT Legal

Subjekty údajů mohou u MT Legal za podmínek stanovených čl. 15 až 22 GDPR uplatnit ve vztahu k jejich zpracovávaným osobním údajům následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům 

Právo na přístup představuje právo subjektu údajů na poskytnutí následujících informací od MT Legal: (a) zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, (b) za jakým účelem, (c) jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, (d) zda jsou jeho osobní údaje předávány jiným příjemcům, (e) po jakou dobu jsou jeho osobní údaje zpracovávány, (f) informace o jeho právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. Současně má možnost získání kopie zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů 

Právo na opravu zahrnuje právo subjektu údajů žádat po MT Legal opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

Právo na výmaz zahrnuje právo subjektu údajů žádat po MT Legal výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě absence platného právního titulu pro jejich zpracování. Subjekt údajů nemá právo požadovat po MT Legal výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě, že má MT Legal platný právní titul pro jejich zpracování (tj. zejména po dobu, kdy je MT Legal oprávněna ke zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovených právním řádem).

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na omezení zpracování zahrnuje právo subjektu údajů požádat MT Legal o omezení rozsahu zpracování osobních údajů v následujících případech: (a) subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů – zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí; (b) zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů požaduje pouze omezení zpracování; (c) MT Legal již osobní údaje potřebuje pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, do doby jejího vypořádání.

 • Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů

Právo na přenositelnost zahrnuje právo subjektu údajů požadovat po MT Legal zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání jinému správci (jiné advokátní kanceláři, případně právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy nebo souhlas subjektu údajů a je prováděno MT Legal prostřednictvím inf. systému (automatizovaně).

 • Právo odvolat souhlas

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, má právo subjekt údajů kdykoliv odvolat.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku je subjekt údajů oprávněn v případech, kdy je zpracování jeho osobních údajů MT Legal realizováno na základě právního titulu oprávněné zájmy správce nebo za účelem přímého marketingu. MT Legal není po podání námitek oprávněn osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy
a svobodami subjektu údajů, nebo neprokáže nezbytnost jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Výše uvedená práva je třeba vždy uplatnit u správce osobních údajů, vůči MT Legal tak není možné uplatňovat uvedená práva v případech, kdy je pro daný účel zpracování pouze v postavení zpracovatele (např. pro osobní údaje zpracovávané při administraci veřejné zakázky pro klienty).

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u MT Legal v písemné listinné formě s podpisem žadatele na adrese Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo Pole nebo adrese Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, v elektronické formě prostřednictvím elektronické zprávy s el. podpisem doručené na e-mailovou adresu info@mt-legal.com nebo prostřednictvím datové schránky ID: mrzn3bp.

MT Legal tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů ze strany MT Legal bylo porušeno GDPR.

MT Legal tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů MT Legal v rozporu s GDPR.

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Smluvní podmínky zpracování osobních údajů ze strany MT Legal s.r.o., advokátní kancelář v pozici zpracovatele osobních údajů

podle článku 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) mezi následujícími smluvními stranami (dále též jako „smluvní podmínky“):

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář (dále jen „Zpracovatel“) na základě smlouvy o poskytování právních služeb, jejímž předmětem je mj. i administrace výběrového/zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zadávacího řízení„) ve smyslu ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (dále jen jako „Hlavní smlouva“) uzavřené s v ní uvedeným zadavatelem v pozici správce osobních údajů (dále jen „Správce“), vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů (správce a zpracovatel dále též jako „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Správce je zadavatelem veřejných zakázek dle ZZVZ nebo postupuje nebo vystupuje v obdobné pozici při realizaci výběrového řízení mimo režim ZZVZ.

1.2 Při plnění Hlavní smlouvy jsou Zpracovatelem zpracovávány osobní údaje pro Správce.

1.3 Za účelem stanovení pravidel a podmínek zpracování osobních údajů Zpracovatelem na základě Hlavní smlouvy včetně zajištění požadované úrovně bezpečnostních opatření
k ochraně zpracovávaných osobních údajů stanovují smluvní strany v souladu s požadavkem čl. 28 odst. 3 GDPR následující smluvní podmínky ochrany osobních údajů.

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Správce pověřuje Zpracovatele ke zpracování osobních údajů za účelem plnění Hlavní smlouvy. Zpracovatel bude v souvislosti s plněním Hlavní smlouvy zpracovávat pro Správce osobní údaje zejména následujících kategorií subjektů údajů: dodavatelů; členů statutárního orgánu dodavatelů; osob, prostřednictvím kterých je prokazována kvalifikace dodavatele; členů realizačního týmu; skutečných majitelů dodavatelů; poddodavatelů a členů hodnoticí komise zadavatele aj.

2.2 Zpracovatel zpracovává osobní údaje, které jsou významné pro účely řádné administrace výběrového/zadávacího řízení. Jedná se o blíže neurčenou množinu osobních údajů, zejména o jména, data narození, bydliště, podpisy, tituly, další informace o vzdělání aj. údaje, které budou s ohledem na specifickou povahu zadávacího řízení relevantní.

2.3 Správce prohlašuje, že osobními údaji předávanými Zpracovateli ke zpracování disponuje v souladu s GDPR. Správce se zavazuje poskytovat Zpracovateli aktuální a pravdivé osobní údaje a včas Zpracovatele informovat o jakýchkoli změnách osobních údajů, které jsou mu známy.

2.4 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat poskytnuté osobní údaje na základě pokynů Správce a výhradně pro účely plnění Hlavní smlouvy, a to pouze po dobu její platnosti. V případě skončení platnosti Hlavní smlouvy je Zpracovatel povinen osobní údaje zpracovávané v rámci plnění dané Hlavní smlouvy dle rozhodnutí Správce vymazat nebo vrátit Správci, a je povinen vymazat všechny existující kopie osobních údajů.

2.5 Zpracovatel se zavazuje neužít zpracovávané osobní údaje pro své vlastní potřeby a účely, ani pro potřeby a účely třetích osob.

2.6 Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích. Povinností mlčenlivosti musí být vázáni také zaměstnanci Zpracovatele a osoby v obdobném postavení ke Zpracovateli (spolupracující advokáti) podílející se na zpracování osobních údajů, jakož i případné další osoby jako např. podzpracovatelé.

2.7 Zpracovatel je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje třetí osobě (příjemci) výhradně na základě předchozího písemného požadavku nebo souhlasu Správce. Mezi tyto třetí osoby nespadají spolupracující advokáti MT Legal s.r.o., která vystupují v pozici zpracovatele. Pro vyloučení všech pochybností do této skupiny nespadají podzpracovatelé, o kterých byl Správce srozuměn. Zpracovatel je oprávněn zapojit do činností zpracování osobních údajů třetí osobu pouze za podmínky, že je vůči němu zavázána k ochraně osobních údajů alespoň ve zde stanoveném rozsahu ochrany osobních údajů.

2.8 Zpracovatel se zavazuje přijmout všechna opatření požadovaná podle čl. 32 GDPR.

2.9 Zpracovatel poskytne Správci na jeho žádost požadovanou součinnost při splnění povinnosti Správce vypořádat žádosti subjektů údajů podané dle čl. 12 až 22 GDPR. Zpracovatel je povinen poskytovat Správci nezbytnou součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR. Zpracovatel se zavazuje spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.

2.10Zpracovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů tak, aby subjekty údajů neutrpěly újmu na svých právech. Zpracovatel je v souladu se čl. 82 GDPR odpovědný za újmu způsobenou zpracováním osobních údajů pouze v případě, že nesplnil povinnosti stanovené konkrétně pro Zpracovatele GDPR nebo jednal nad rámec zákonných pokynů Správce nebo v rozporu s nimi.

2.11 Zpracovatel se zavazuje po celou dobu trvání této Hlavní smlouvy i po dobu následného zpracování dotčených osobních údajů udržovat taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2.12 Zpracovatel se zavazuje, že poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům poskytne součinnost.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní podmínky jsou pro smluvní strany závazné dnem podpisu Hlavní smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna tyto smluvní podmínky ochrany osobních údajů bez uvedení důvodu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 3 (tři) kalendářní měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ukončením platnosti těchto podmínek není dotčeno trvání povinností, které mají dle právního řádu nebo z jejich povahy trvat i po jejím skončení (mlčenlivost).

3.2 Tyto smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Otázky výslovně neupravené se řídí GDPR.

3.3 Tyto smluvní podmínky lze měnit výhradně prostřednictvím písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Praha
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Telefon: +420 222 866 555
E-mail: info@mt-legal.com

Brno
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Telefon: +420 542 210 351
E-mail: info@mt-legal.com

Ostrava
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: +420 596 629 503
E-mail: info@mt-legal.com

Sdílej